Domicil v/Jeppe Westrup, Grønnevej 59, 2. th., 2830 Virum
Telefon 2618 1227 - jw@domicil.dk

Læs mere om Domicils ydelser på www.domicil.dk

 

Energimærker

jeppe westrup
Jeppe Westrup

Ring på

2618 1227 hvis du ønsker et tilbud fra Domicil
Energimærkning af boliger er lovpligtigt
Når du køber eller sælger en bolig, kan du selv bestemme, om du vil have lavet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Energimærkninger er derimod ikke frivillige. Siden 1997 har det været et lovkrav i Danmark, at der skal laves et energimærke, når en bolig sælges.

Der skal derfor altid laves energimærker på enfamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse over 60 m2, erhvervsejendomme og alle nyopførte ejendomme.


Automatmærker udføres til kr. 1.000,- incl. moms - læs mere her!


Et energimærke kan betyde besparelser
Formålet med energimærkning af bygninger er at synliggøre energiforbruget i bygningen. Derudover skal energimærkningen give forslag til energimæssige forbedringer – og give et overblik over, hvor store besparelser man kan opnå på varme- og elregningen, hvis man gennemfører forbedringerne.

Det overordnede formål er selvfølgelig at mindske energiforbruget i Danmark, og i den forbindelse vil det gøre en stor forskel, hvis vi får mindsket energiforbruget i vores boliger.

Energimærkningen af huse fortæller den kommende huskøber noget om bygningens kvalitet. Sammen med en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport kan det altså give et ret godt billede af det hus eller den ejerlejlighed, som du måske overvejer at købe.
Og derfor kan udgiften til de forskellige mærkninger og rapporter være penge, der i sidste ende er godt givet ud.

Energimærkning hos Domicil
Energimærkningen laves af en energikonsulent, som er godkendt af Energistyrelsen. Domicil er naturligvis godkendt og har siden 1997 udarbejdet energimærker.

Er du kommende hus- eller lejlighedsejer, kan de forskellige mærkningsordninger og rapporter forståeligt nok virke en smule forvirrende. Du er altid velkommen til at kontakte Domicil for at høre mere om de forskellige muligheder og for at få en pris.
 
Energimærkning af boliger
Energimærkning af boliger er lovpligtigt. Formålet er at synliggøre energiforbruget – og især de muligheder, der er for at spare energi.

Energimærkningen af bygningen indebærer, at bygningen gennemgås af en energikonsulent, der dels vurderer bygningens energitilstand og på det grundlag indplacerer den på en skala fra A2020, A2015, A2010, B, C til G, hvor A2020 udtrykker høj energieffektivitet og G lav effektivitet.
 
Derudover indeholder energimærkningen en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien. Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser i bygninger.

Energiforbedring gavner ikke alene din privatøkonomi. Ved at spare energi forbedrer du også klimaet, Danmarks betalingsbalance og forsyningssikkerheden. I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima med mindre fodkulde og træk.

De situationer, der udløser krav om energimærkning er: salg eller udleje af lejligheder eller bygninger, nybyggeri eller regelmæssig energimærkning af store bygninger på 1000 m2 eller derover. Se mere om reglerne for forskellige boligtyper nedenfor.
 
Enfamiliehuse og række/kædehuse mv.
Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et fritliggende enfamiliehus på 60 m2 eller derover skal sælges. For række-, kæde- og dobbelthuse betragtes hver boligenhed som én bygning, hvilket indebærer, at der her kun er krav om, at den enkelte boligenhed energimærkes.

Det er dermed sælgers pligt at sørge for, at køber inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom. Hvis salget sker ved ejendomsmægler, har sælger pligt til at fremlægge en energimærkning af bygningen for ejendomsmægleren forud for annoncering af bygningen til salg, fordi energimærket skal fremgå af annoncer for ejendommen.

Fra 1. januar 2013 er annonceringspligten af energimærket blevet udvidet, selvom man ikke sælger eller udlejer gennem ejendomsmægler.

Det betyder, at energimærket altid skal synliggøres ved annoncering i kommercielle medier til salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed. Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet, hvis den ikke allerede foreligger.

Er boligejerne organiseret i en formel ejerforening eller andels/anpartsforening, og er husene udstykket til ejerlejligheder eller andele/anparter, er det, som ved salg eller overdragelse af ejerlejligheder, andele og anparter i flerfamilieshuse, som udgangspunkt ejerforeningen eller andels/anpartsforeningen, der er forpligtet til at stille en gyldig energimærkning til rådighed.

Fra 1. januar 2013 er der indført frister for, hvornår en ejerforening eller andels/anpartsforening m.v. skal stille energimærkningen til rådighed for hhv. ejerlejlighedsejer, andels- eller anpartshaver efter dennes anmodning. En ejerforening, der desuagtet undlader at lade energimærkningen udarbejde, eller som ikke overholder de angivne frister, kan få et påbud fra Energistyrelsen, ligesom der vil være mulighed for at straffe foreningen med bøde.

En energimærkning er som udgangspunkt gyldig i ti år. Hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med en tilbagebetalingstid på under ti år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, er gyldigheden dog kun syv år. Hvis huset sælges flere gange inden for henholdsvis den ti- eller syvårige periode, kan den samme energimærkning benyttes igen.
 
Ejerlejligheder
Det er lovpligtigt at fremlægge en energimærkning, når en ejerlejlighed skal sælges. Energimærkning udarbejdes for hele ejendommen, hvor der er tale om etageejendomme. Det er sælgers pligt at sørge for, at køber får udleveret en energimærkning, før aftale indgås.

Hvis lejligheden sælges ved ejendomsmægler har sælgeren pligt til at fremlægge en energimærkning af bygningen for ejendomsmægleren forud for annoncering til salg, fordi energimærket skal fremgå af annoncer for lejligheden. Fra 1. januar 2013 er annonceringspligten af energimærket blevet udvidet, selvom man ikke sælger eller udlejer gennem ejendomsmægler.

Det betyder, at energimærket altid skal synliggøres ved annoncering i kommercielle medier til salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed. Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet, hvis den ikke allerede foreligger.

Ejerforeningen er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for sælgeren. Ejer man en lejlighed, kan man således til enhver tid kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning for ejendommen til rådighed uden beregning.

Mærkningen skal fremlægges for køber, inden en eventuel aftale om salg. Fra 1. januar 2013 er der indført frister for, hvornår en ejerforening skal stille energimærkningen til rådighed for ejerlejlighedsejer efter deres anmodning. En ejerforening, der desuagtet undlader at lade energimærkningen udarbejde, eller som ikke overholder de angivne frister, kan få et påbud fra Energistyrelsen, ligesom der vil være mulighed for at straffe foreningen med bøde.

En energimærkning er gyldig i enten ti eller syv år afhængig af besparelsespotentialet i energimærkningen og kan bruges igen, når lejligheder i bygningen sælges inden gyldighedens ophør.
 
Andelsboliger og lign.
Ved overdragelse af andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab er der krav om energimærkning. Det er overdragerens pligt at sørge for, at køber får udleveret en energimærkning, før aftale indgås. Hvis overdragelsen af andel, anpart eller aktie i boligfællesskab sker ved ejendomsmægler, har overdrager pligt til at fremlægge en energimærkning af bygningen for ejendomsmægleren forud for annoncering til salg, fordi energimærket skal fremgå af annoncer for lejligheden.

Fra 1. januar 2013 er annonceringspligten af energimærket blevet udvidet, selvom man ikke sælger eller udlejer gennem ejendomsmægler. Det betyder, at energimærket altid skal synliggøres ved annoncering i kommercielle medier til salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed.

Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet, hvis den ikke allerede foreligger.


Det er andels/anpartsforeningen, der er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for overdrageren, når en bolig skal overdrages. Som ved ejerlejligheder er det foreningen, der skal betale.
Hvis andelen/anparten er en lejlighed i en fleretages bygning gælder samme regler som ved salg af ejerlejligheder. Det vil sige, at hele ejendommen skal energimærkes.

Hvis andelen/anparten er et hus (række- kæde- eller dobbelthus eller fritliggende), hvor de enkelte boligenheder kun er adskilt ved lodret skel, skal hver enhed energimærkes som var det én bygning.


Udlejning
Ved udleje af en ejendom, for eksempel et enfamilieshus, en bolig- eller erhvervsenhed eller andre erhvervslokaler i en ejendom er der krav om energimærkning af ejendommen eller den pågældende enhed. Det er ved udlejning udlejers/ejers pligt at sørge for, at lejer får udleveret energimærkningen, inden lejeaftalen indgås.

Det er udlejer/ejer, der skal betale for energimærkningen, når en bolig skal udlejes. Udlejeren kan efterfølgende pålægge lejerne udgifterne til energimærkningen over varmeregningen.

Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr. udlejning er undtaget fra kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen.
 
Nye bygninger
Det er lovpligtigt, at nye bygninger på 60 m2 eller derover energimærkes, og at energimærkningen indsendes til kommunen inden ibrugtagning eller færdigmelding. Det påhviler den bygherre, der opfører byggeriet, at få foretaget denne første energimærkning af ejendommen og stille den til rådighed for de kommende ejere.

Formålet med energimærkning af nye bygninger er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen.

 
Sommerhuse
Som andre nye bygninger skal nyopførte sommerhuse energimærkes. Salg og udleje af sommerhuse skal ikke længere energimærkes. Det bemærkes, at sommerhuse - også nyopførte - i perioden 26. oktober 2010 til og med 31. januar 2011 har været fritaget for energimærkning. Fra 1. februar 2011 skal nyopførte sommerhuse igen energimærkes.
 
Store bygninger skal altid have gyldigt energimærke (regelmæssig energimærkning)
Flerfamiliehuse eller andre store bygninger på over 1.000 m2 eller derover skal altid have gyldigt energimærke. Det betyder, at en bygning med et energimærke på ti år, skal energimærkes igen efter ti år uanset, om der finder et salg sted eller ej.

Hvis bygningen har et energimærke på syv år på grund af besparelsespotentiale, skal bygningen energimærkes igen efter syv år uanset, om der finder et salg sted eller ej. Reglerne for regelmæssig energimærkning af bygninger gælder både bygninger, der anvendes til boliger (ejer-, leje-, og andelsboliger) og bygninger, der anvendes til erhvervsformål.

 
Sanktioner
Fra 1. januar 2013 er der mulighed for, at Energistyrelsen kan give et påbud med henblik på at bringe forhold, der strider mod loven og regler fastsat i medfør af loven, i orden inden for en angiven frist.

Hvis der for eksempel er tale om manglende overholdelse af kravet om energimærkning af en bygning, indebærer det, at bygningsejeren inden fristens udløb har indgået en aftale med en kvalificeret virksomhed om udarbejdelse af energimærkning så hurtigt som muligt og efterfølgende indsender dokumentation for udført energimærkning.

Bestemmelsen vil blive anvendt over for bygningsejere, ejer- og boligforeninger eller andre parter, der undlader at efterkomme lovgivningens krav.


Hvor det tidligere kun har været muligt at straffe en udlejer for manglende udlevering af energimærkning til lejer eller at straffe en ejer af en stor bygning på 1000 m2 eller derover for manglende energimærkning, er der fra 1. januar 2013 også mulighed for bødestraf til bygningsejere, sælgere, overdragere, ejerforeninger, boligfællesskaber m.v., der undlader at efterkomme forpligtigelser til at udarbejde og udlevere energimærkninger i forbindelse med salg og overdragelse.

Der er også bødestraf for bygningsejeres og andre relevante parters overtrædelse af kravet om synliggørelse af energimærket ved kommerciel annoncering af salg og udleje af bygninger og boligenheder samt om opslag af energimærker. Ligesom der er bødestraf for manglende efterlevelse af et påbud.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger og evt. et tilbud, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon 2618 1227 eller på mail jw@domicil.dk

ToppenDomicil udfører ydelser i følgende områder:
1000 København K, 1550 København V, 1800 Frederiksberg C, 2000 Frederiksberg, 2100 København Ø, 2200 København N, 2300 København S, 2400 København NV, 2450 København SV, 2500 Valby, 2600 Glostrup, 2605 Brøndby, 2610 Rødovre, 2620 Albertslund, 2625 Vallensbæk, 2630 Taastrup, 2635 Ishøj, 2640 Hedehusene, 2650 Hvidovre, 2660 Brøndby Strand, 2665 Vallensbæk Strand, 2670 Greve, 2680 Solrød Strand, 2690 Karlslunde, 2700 Brønshøj, 2720 Vanløse, 2730 Herlev, 2740 Skovlunde, 2750 Ballerup, 2760 Måløv, 2765 Smørum, 2770 Kastrup, 2791 Dragør, 2800 Kongens Lyngby, 2820 Gentofte, 2830 Virum, 2840 Holte, 2850 Nærum, 2860 Søborg, 2870 Dyssegård, 2880 Bagsværd, 2900 Hellerup, 2920 Charlottenlund, 2930 Klampenborg, 2942 Skodsborg, 2950 Vedbæk, 2960 Rungsted Kyst, 2970 Hørsholm, 2980 Kokkedal, 2990 Nivå, 3000 Helsingør, 3050 Humlebæk, 3060 Espergærde, 3070 Snekkersten, 3080 Tikøb, 3100 Hornbæk, 3120 Dronningmølle, 3140 Ålsgårde, 3150 Hellebæk, 3200 Helsinge, 3210 Vejby, 3220 Tisvildeleje, 3230 Græsted, 3250 Gilleleje, 3300 Frederiksværk, 3310 Ølsted, 3320 Skævinge, 3330 Gørløse, 3360 Liseleje, 3370 Melby, 3390 Hundested, 3400 Hillerød, 3450 Allerød, 3460 Birkerød, 3480 Fredensborg, 3490 Kvistgård, 3500 Værløse, 3520 Farum, 3540 Lynge, 3550 Slangerup, 3600 Frederikssund, 3630 Jægerspris, 3650 Ølstykke, 3660 Stenløse, 3670 Veksø Sjælland, 4000 Roskilde, 4030 Tune, 4040 Jyllinge, 4050 Skibby, 4060 Kirke Såby, 4070 Kirke Hyllinge, 4100 Ringsted, 4130 Viby Sjælland, 4140 Borup, 4160 Herlufmagle, 4171 Glumsø, 4173 Fjenneslev, 4174 Jystrup Midtsj, 4180 Sorø, 4190 Munke Bjergby, 4200 Slagelse, 4220 Korsør, 4230 Skælskør, 4241 Vemmelev, 4242 Boeslunde, 4243 Rude, 4250 Fuglebjerg, 4261 Dalmose, 4262 Sandved, 4270 Høng, 4281 Gørlev, 4291 Ruds Vedby, 4293 Dianalund, 4295 Stenlille, 4296 Nyrup, 4300 Holbæk, 4320 Lejre, 4330 Hvalsø, 4340 Tølløse, 4350 Ugerløse, 4360 Kirke Eskilstrup, 4370 Store Merløse, 4390 Vipperød, 4400 Kalundborg, 4420 Regstrup, 4440 Mørkøv, 4450 Jyderup, 4460 Snertinge, 4470 Svebølle, 4480 Store Fuglede, 4490 Jerslev Sjælland, 4500 Nykøbing Sj, 4520 Svinninge, 4532 Gislinge, 4534 Hørve, 4540 Fårevejle, 4550 Asnæs, 4560 Vig, 4571 Grevinge, 4572 Nørre Asmindrup, 4573 Højby, 4581 Rørvig, 4583 Sjællands Odde, 4591 Føllenslev, 4592 Sejerø, 4593 Eskebjerg, 4600 Køge, 4621 Gadstrup, 4622 Havdrup, 4623 Lille Skensved, 4632 Bjæverskov, 4640 Faxe, 4652 Hårlev, 4653 Karise, 4654 Faxe Ladeplads, 4660 Store Heddinge, 4671 Strøby, 4672 Klippinge, 4673 Rødvig Stevns, 4681 Herfølge, 4682 Tureby, 4683 Rønnede, 4684 Holmegaard, 4690 Haslev, 4700 Næstved, 4720 Præstø, 4733 Tappernøje, 4735 Mern, 4736 Karrebæksminde, 4750 Lundby, 4760 Vordingborg, 4771 Kalvehave, 4772 Langebæk, 4773 Stensved, 4780 Stege, 4791 Borre, 4792 Askeby, 4793 Bogø By, 4800 Nykøbing F, 4840 Nørre Alslev, 4850 Stubbekøbing, 4862 Guldborg, 4863 Eskilstrup, 4871 Horbelev, 4872 Idestrup, 4873 Væggerløse, 4874 Gedser, 4880 Nysted, 4891 Toreby L, 4892 Kettinge, 4894 Øster Ulslev, 4895 Errindlev, 4900 Nakskov, 4912 Harpelunde, 4913 Horslunde, 4920 Søllested, 4930 Maribo, 4941 Bandholm, 4943 Torrig L, 4944 Fejø, 4951 Nørreballe, 4952 Stokkemarke, 4953 Vesterborg, 4960 Holeby, 4970 Rødby, 4983 Dannemare, 4990 Sakskøbing